전체보기
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 숫자
부스번호 대분류 소분류 국문 업체명 영문업체명
화장품 기초화장품,기능성화장품 라인플라츠 코스메틱 ReinPlatz Cosmetic
화장품 기초화장품,기능성화장품 (주)라펜 RAPERN CO., LTD.
화장품 기초화장품,기능성화장품 로얄스킨 ROYALSKIN
화장품 기초화장품,기능성화장품 리얼바이 REALBUY
에스테틱 가정용 미용기기 (주)알앤유 RNU Co., Ltd.
화장품 기초화장품,기능성화장품 주식회사 레드99 Red99, Inc.


1


(10390) 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60 KINTEX 전시3팀
Tel : 031-995-8045 / 8133     Fax : 031-810-8049
Copyright K-BEAUTY EXPO 2017. All rights reserved.